NGC 6341 - (Messier 92)

10-Zoll f/4.8 Newton

Atik Horizon Mono II

46 x 60 Sekunden Luminanz

je 10 x 60 RGB

21.05.2020